Hy hữu! Sư tử hỗn chiến, cả bầy sư tử đánh nhau, trâu rừng thoát chết đầy may mắn